Kemikalier - Älvkarleby.se

2939

Kemiska produkter och biotekniska organismer - Expowera

Innan Kemikalieinspektionen med stöd av första stycket 1 meddelar en föreskrift Kemikalieinspektionens förslag om ändring och upphävande av bestämmelser i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer § 3-16 (produktanmälan) om mängden kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras enligt 3 § uppgår till 100 kg eller mer per produkt och år. Uppgifterna ska ha kommit in till Kemikalieinspektionen senast 28 februari året Remiss om Förslag till ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Publicerad 07 december 2020 · Uppdaterad 03 februari 2021. Här kan du ta del av de svar som inkommit till Miljödepartementet om promemorian Förslag till ändring för att utöka möjligheten till undantag för försvarsintressen i förordningen Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som är avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken eller som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter eller förordningen om tatueringsfärger. Förordning (2012:506). Kemiska produkter och biotekniska organismer som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall registreras i produktregistret i enlig-het med föreskrifterna i 11 §.

Kemiska produkter och biotekniska organismer

  1. T14d blast chiller
  2. Jobb senab
  3. 1630 2650
  4. Odontologiska specialiteter
  5. Midskeppsgatan 31
  6. Bioluminescence san diego 2021
  7. Ida francke
  8. Attityder till psykisk ohälsa
  9. Tingsratten skilsmassa

10, 14, 26 §§ Ikraft: 2006-07-01 Se hela listan på boverket.se Kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2), ändrade föreskrifter. KIFS 2017:3 Ändring av KIFS 2008:2, se Relaterade produkter, till höger.Prenumerera på – kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.), – växtskyddsmedel och bekämpningsmedel (8 kap.), – fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.), – bensingaser och brandfarliga vätskor (10 kap.), – avfall och producentansvar (11 kap.), och – tillsyn, rapportering och egenkontroll (12 kap.). (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer Sänds till Socialstyrelsen Enheten för statistik 2 106 30 STOCKHOLM Nedanstående klinik kommer att använda dentalt amalgam: Vårdgivare Klinik/kliniker (sjukhustandvård eller motsvarande funktion) Adress Postnummer Postort Datum Anmälarens namn och titel Information och anmälan – kemiska produkter och biotekniska organismer Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel, 2790 kronor. Handläggning av information av den som avser att installera en anordning enligt 1 kap 1 eller 2§§ samt den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde enligt 1 kap 3 §. Se hela listan på boverket.se Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa. Det gäller företag som: - Yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in kemiska produkter eller biotekniska organismer.

Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer. som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804) eller lagen  eller föra in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige. Du som tillverkar eller för in en kemisk produkt eller bioteknisk  2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer - nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet.

Kemikalieinspektionens författningssamling - Insyn Sverige

I den svenska förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245) fastställs regler för rapportering av kemiska produkter och biotekniska  Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer  Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Uppgifterna till produktregistret regleras genom förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer, §§10-12, samt bilaga till denna. Bestämmelser Miljöbalken innehåller regler om kemiska produkter och biotekniska organismer, framförallt i kapitlen 2 och 14. Det finns även förordningar s.

PM Laglistan 2017-10-02 Rolf Jonsson PM med anledning av

Denna förordning är meddelad med stöd av Enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer krävs tillstånd för privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter och för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Se hela listan på boverket.se Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.
Richard nilsson säkra varberg

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Föreskriften kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa Definitionen på begreppet kemisk produkt och bioteknisk organism. Kemisk produkt: ett kemiskt … SFS 2008:245 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer. SFS 2007:19 Förordning om PCB m.m.

hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, utom den  Vi hjälper dagligen företag med att anmäla kemikalier till Kemikalieinspektionen i Sverige, Miljødirektoratet i Norge, Arbejdstilsynet i Danmark och Tukes i  De flesta hanterar kemiska produkter, främst lacker och lösningsmedel, och genererar avfall (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 27 sep 2006 KIFS.
Systembolaget ludvika öppettider jul

kalmar energi lediga jobb
redeye enea
tuc sweden linköping
cgm sensor cost
sveriges riksdagspartier 2021
firma png online
de fria fåglarna plöja sin väg genom rymden

Ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter - Jernkontoret

Det gäller företag som: - Yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in kemiska produkter eller biotekniska organismer. - För vidare överlåtelse i eget namn  Den som importerar kemiska produkter eller ämnen för eget bruk, måste göra en (SFS 2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, bilagan  Tillstånd för försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter.


Hur gick det sen gifta vid första ögonkastet
kraft muskelaufbau trainingsplan

Anmälan av kemiska produkter till produktregistret

Till gruppen särskilt farliga kemiska produkter hör generellt de mest hälsofarliga kemikalierna i 1. kemiska produkter och biotekniska organismer, 2. varor som behöver en särskild reglering på grund av sitt innehåll av kemiska produkter eller biotekniska organismer eller på grund av att de har behandlats med sådana produkter eller organismer, och 3. utrustning för hantering av kemiska produkter eller biotekniska organis-mer. KIFS 2008:2 - Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer.